Všeobecné obchodné podmienky

Mont Clean s.r.o.

Sídlo: Kvetinárska 13, 821 06 Bratislava
IČO: 46 631 437
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 8102/B

 VOP INTERNETOVÉHO OBCHODU

www.montclean.sk

Čl. I

Základné ustanovenia

1.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej aj „Mont Clean e-shop“) pre zákazníkov  spoločnosti Mont Clean s.r.o. (ďalej  aj  ako  „VOP“)  upravujú  práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi spoločnosťou Mont Clean s.r.o., ako dodávateľom tovarov od renomovaných výrobcov čistiacej techniky, vzduchotechniky a autokozmetiky (ďalej len „Predávajúci“) a jej zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“, spolu aj ako „Zmluvné strany“). Predmetom záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj tovarov prezentovaných na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti Mont Clean s.r.o. a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim,  vzniknuté najmä  pri uzatváraní Kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“) a reklamácii tovaru, záručnom a pozáručnom servise tovarov, ako aj inými činnosťami s tým súvisiacimi.

1.2   Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Mont Clean s.r.o., so sídlom Kvetinárska 13, 821 06 Bratislava, IČO: 46631437. Predávajúci je predajcom a zabezpečuje aj záručný, ako i pozáručný servis dodávaných produktov.

1.3  Kupujúcim je na účely VOP fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti  Mont Clean s.r.o.,- „Mont Clean e-shop“ pre osobnú potrebu, alebo podnikateľské účely. 

1.4 Orgánom  dozoru  je  Slovenská  obchodná  inšpekcia  (ďalej  len  „SOI“),  Inšpektorát  SOI  pre Bratislavský kraj, Pošt. priečinok 29, Prievozská ul. 32,827 99 Bratislava odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58272159, info@soi.sk 

1.5  Tovarom na účely VOP sú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré obchodná spoločnosť Mont Clean s.r.o. ponúka, alebo predáva. Sú to najmä:

produkty pre čistiace a upratovacie účely,  autoumyvárne, vzduchotechnika a pneumatické náradie:

-  technické vybavenie: vysokotlakové čističe, umývacie automaty, vysávače na mokré, suché vysávanie, tepovače, parné čističe, upratovacie vozíky, kompresory, pneumatické náradie, ČOV, portálové autoumyvárne, samoobslužné autoumyvárne, doplnkové príslušenstvo a pod.

-  autokozmetika: kompletné portfólio produktov od renomovaných výrobcov autokozmetiky určených na čistenie, ošetrovanie exteriéru a interiéru vozidiel.

-  doplnkový materiál: ako sú napríklad mikrovláknové utierky, mopy, kefky k čisteniu interiéru a diskov, aplikátory, postrekovacie nádoby a pod.

 

1.6 Predávajúci umožní každému zákazníkovi oboznámiť sa so znením  týchto  VOP,  a to  ich zverejnením na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti Mont Clean s.r.o., alebo v sídle spoločnosti.

1.7 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylné od VOP, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.8  Zoznam tovarov na internetovej stránke elektronického obchodu www.montclean.sk , ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru si môže Kupujúci overiť u Predávajúceho na e-mailovej adrese info@montclean.sk , alebo na telefónnom čísle +421/2/321 44 460                

1.9  Stručný opis tovaru je uvedený na internetovej stránke predajcu.

Čl. II

Uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1   Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky internetového obchodu.

2.2   Kupujúci  si  tovar  objednáva  kliknutím na tlačidlo s obrázkom košíka “. Ďalším krokom pri objednaní tovaru je prihlásenie sa registrovaného Kupujúceho  zadaním jeho emailovej adresy a hesla. V prípade, že Kupujúci nie je v systéme e-shop Mont Clean zaregistrovaný, bude mu umožnené vytvoriť si nový zákaznícky účet.

2.3   Kupujúci je oprávnený objednať tovar aj bez predchádzajúceho vytvorenia zákazníckeho účtu.

2.4  Po zadaní fakturačnej a dodacej adresy tovaru si Kupujúci zvolí spôsob platby za tovar v súlade s bodom 4.2 a spôsob zaslania tovaru v súlade  s bodom  5.2  VOP.  Následne Kupujúci pri ukončení objednávky záväzne potvrdí objednanie tovaru.

2.5  Po  záväznom potvrdení objednávky tovaru zo strany Kupujúceho a zaslaním potvrdenia objednávky vo  forme e-mailovej  správy na  e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru, zo strany Predávajúceho, sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.6   Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.7  V prípade, ak sa objednaný tovar nachádza na sklade Predávajúceho, odoslanie tovaru sa uskutoční v deň záväzného uzavretia kúpnej zmluvy, alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola kúpna zmluva záväzne uzavretá.

2.8  Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia. Splnením objednávky sa rozumie dodanie tovaru riadne a včas v súlade s bodom 5.8 VOP.

2.9 Objednávkou tovaru kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Čl. III

Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.1  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.2   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP resp. osobitnou dohodou s kupujúcim alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní odo dňa informovania o stornovaní objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

3.3    Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky Kupujúceho v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

3.4   Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).

3.5  V prípade, ak nastane situácia uvedená v bode 3.2 VOP, alebo v iných prípadoch, ak sa na tom Zmluvné strany dohodnú. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení Kupujúceho od Zmluvy znáša v tomto prípade Predávajúci.

3.6   Kupujúci  má  právo  na  dodanie  tovaru v množstve, kvalite, termíne a  mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 3.7   Kupujúci  je  povinný  prevziať  zakúpený  alebo  objednaný  tovar,  zaplatiť  Predávajúcemu dohodnutú  kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Čl. IV

Cena, vedľajšie poplatky

4.1 Všetky ceny tovarov Predávajúceho vychádzajú z katalógového cenníka Predávajúceho, aktuálne vydaného a zverejneného na  internetových stránkach Predávajúceho, a ak nie je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.

4.2   Dodanie tovaru je podmienené zaplatením Kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predajnú cenu tovaru v plnom rozsahu, pričom je oprávnený zvoliť si jednu zo spôsobov úhrady – platbou na dobierku, prostredníctvom prevodu na účet, hotovostnou platbou (vzťahuje sa iba pre osobný odber) alebo prevodom na účet platobnou kartou.  V prípade platby na dobierku je predajnú cenu dodaného tovaru Kupujúci  povinný  zaplatiť  kuriérovi v hotovosti, alebo platobnou kartou priamo pri prevzatí  tovaru.  Ak si kupujúci zvolí  platbu prostredníctvom platobnej karty, úhrada sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na určený bankový účet.

4.3   Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru.

4.4  V prípade, ak napriek potvrdenej a odsúhlasenej objednávke na tovar, dodávka tovaru realizovaná z dôvodov na strane Kupujúceho nebude, je Kupujúci povinný znášať náhradu hotových nákladov v celom rozsahu, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s prípravou dodávky a jej doručením.

Čl. V

Dodacie podmienky

5.1  Dodanie objednaných tovarov sa uskutočňuje buď prostredníctvom zásielkovej služby, alebo osobným odberom tovaru Kupujúcim. Tovar je možné osobne vyzdvihnúť na predajni spoločnosti Mont Clean s.r.o..

5.2 V prípade dodania tovaru zásielkovou službou „kuriérom“ bude Predávajúci účtovať Kupujúcemu prepravný poplatok vo výške uvedenej v objednávke. Cena je vyrátaná podľa hmotnosti tovaru. Dodanie na dobierku je spoplatnené sumou 1,5 s DPH. Prevod na účet, platba kartou a osobný odber sú zadarmo.

5.3 Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávke (ak nie sú Zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa môžu po dohode s Kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy  dodávky  (druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov). Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané. Tovar, ktorý je skladom objednaný počas pracovných dní do 11:00 hod. expedujeme v deň objednania, tovar objednaný po 11:00 hod. expedujeme nasledujúci pracovný deň.  Tovar, ktorý je na externom sklade, alebo nie je skladom odosielame v zmysle termínu, ktorý je uvedený pri konkrétnom produkte. 

5.4 Ak Zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.

5.5  V prípade, ak Predávajúci dodáva Kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme Kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú Kupujúcim na prevzatie tovaru.

5.6  Ak sa kuriérovi nepodarí produkt úspešne Kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania Kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného  termínu dodania tovaru.

5.7  V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania. 

5.8  Za dodanie tovaru riadne a včas sa považuje:

a)   prevzatie tovaru kupujúcim

b)   umožnenie Kupujúcemu prevziať si tovar v prevádzke Predávajúceho.

5.9  Za  okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho za omeškanie s dodaním tovaru sa považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok  surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné  poruchy, verejné  nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti - v týchto prípadoch Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po odpadnutí uvedenej prekážky.

5.10 V prípade, ak Predávajúci po potvrdení objednávky zistí, že objednaný tovar sa prestal vyrábať, alebo  jeho výroba bola z akéhokoľvek  dôvodu zrušená, dodá Kupujúcemu namiesto objednaného tovaru tovar v čase dodania vyrábaný a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutú v objednávke, pričom bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu.

Čl. VI

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu bol Predávajúci pripravený doručiť tovar riadne a včas a Kupujúci tovar neprevezme.

6.3  Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci tovar pred Kupujúcim prekontroluje, prípadne predvedie jeho činnosť. Uvedené platí iba v prípade osobného odberu tovaru Kupujúcim na predajni spoločnosti Mont Clean s.r.o..

Čl. VII

 Osobné údaje a ich ochrana

7.1 Ponuka tovarov Predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke www.montclean.sk. Všetky údaje zverejnené na uvedenej stránke sú Kupujúcemu dostupné aj bez registrácie osobných údajov.
7.2 Spoločnosť Mont Clean, s.r.o. získava a používa osobné údaje zákazníka výlučne v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Informácie (oboznámenie) o používaní osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.montclean.sk .

Čl. VIII

 Reklamačné podmienky

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.

8.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, ak je potrebné uviesť zakúpený tovar do prevádzky a túto činnosť vykoná Predávajúci, alebo osoba Predávajúcim poverená, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky.

8.3  Záručná lehota uvedená v článku 9.2 týchto VOP sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy Predávajúcim.

8.4  O dĺžke poskytnutej záruky vydá Predávajúci Kupujúcemu záručný list.

 8.5  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

8.6   Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť písomne, alebo osobne v pobočkách spoločnosti Mont Clean s.r.o..

8.7    Záručné opravy je oprávnený vykonávať výhradne Predávajúci alebo jeho autorizovaný zmluvný servis, uvedený v príslušnom záručnom liste.

8.8   Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.9   V prípade, ak Kupujúci  svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do zapojenia tovaru neoprávnenej osobe, príp. osobe inej ako v článku 9.6 týchto VOP, Kupujúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené takýmto neodborným zásahom a Kupujúci stráca záruku za akosť.

8.10    Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s  prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.11     Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12     Predávajúci pri uplatnení reklamácie podľa článku 9.6 týchto VOP vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatej reklamácii. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu Predávajúci vybaví v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.13  Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

a.      nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b.      neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,  

c.      uplynutím záručnej doby tovaru,

d.      mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

e.      používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f.       neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g.      poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h.      poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i.       poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j.       neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k.      zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

ČI. I

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

9.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.