Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu pre zákazníkov spoločnosti

Mont Clean s.r.o.

Sídlo: Kvetinárska 13, 821 06 Bratislava
IČO: 46 631 437
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 8102/B

 

VOP INTERNETOVÉHO OBCHODU

www.montclean.sk

Čl. I

Základné ustanovenia

1.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej aj „Mont Clean e-shop“) pre zákazníkov  spoločnosti Mont Clean s.r.o. (ďalej  aj  ako  „VOP“)  upravujú  práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi spoločnosťou Montes SK, s.r.o., ako dodávateľom tovarov od renomovaných výrobcov autokozmetiky a produktov pre lakovne (ďalej len „Predávajúci“) a jej zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“, spolu aj ako „Zmluvné strany“). Predmetom záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj tovarov prezentovaných na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti Mont Clean s.r.o. a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim,  vzniknuté najmä  pri uzatváraní Kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“) a reklamácii tovaru, záručnom a pozáručnom servise tovarov, ako aj inými činnosťami s tým súvisiacimi.

1.2   Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Mont Clean s.r.o., so sídlom Kvetinárska 13, 821 06 Bratislava, IČO: 46631437. Predávajúci je predajcom a zabezpečuje aj záručný, ako i pozáručný servis dodávaných produktov.

1.3  Kupujúcim je na účely VOP fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti  Mont Clean s.r.o.,- „Mont Clean e-shop“ pre osobnú potrebu, alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 1.4 Orgánom  dozoru  je  Slovenská  obchodná  inšpekcia  (ďalej  len  „SOI“),  Inšpektorát  SOI  pre Bratislavský kraj, Pošt.priečinok 29, Prievozská ul. 32,827 99 Bratislavam odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58272159, [email protected] 

 1.5  Tovarom na účely VOP sú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré obchodná spoločnosť

Mont Clean s.r.o.  ponúka, alebo predáva. Sú to najmä:

produkty pre autoumyvárne:

-  technické vybavenie: vysokotlakové čističe, vysávače na mokré, suché vysávanie, extraktory,   leštičky rotačné, ako i excentrické parné čističe, kompresory, ČOV, portálové autoumyvárne, samoobslužné autoumyvárne, doplnkové príslušenstvo a pod.

-  autokozmetika: kompletné portfólio produktov od renomovaných výrobcov autokozmetiky určených na čistenie, ošetrovanie exteriéru a interiéru vozidiel.

-  doplnkový materiál: ako sú napríklad mikrovláknové utierky, kefky k čisteniu interiéru a diskov, aplikátory, rozstrekovacie nádoby a pod.

produkty pre autolakovne:

-  technické vybavenie: odsávacie, brúsne stanice, pneumatické brúsky, kompresory vrátane certifikovaných rozvodov stlačeného vzduchu, mobilne, ako i stacionárne, vysávače na mokré, suché vysávanie, leštičky rotačné ako i excentrické parné čističe, doplnkové príslušenstvo a pod.

-  spotrebný materiál:  tmely, plniče, laky, farby, čističe laku, odmasťovače, brúsne pasty, vosky, brúsne šmirgle, olepovacie pásky, zakrývacie fólie a pod.

1.6 Predávajúci umožní každému zákazníkovi oboznámiť sa  so  znením  týchto  VOP,  a to  ich zverejnením na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti Mont Clean s.r.o., v sídle spoločnosti, alebo na jej jednotlivých prevádzkach.

1.7 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylné od VOP, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

    1.8  Zoznam tovarov na internetovej stránke elektronického obchodu www.montclean.sk , ktorú

           prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje

           okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru si môže Kupujúci overiť u

           Predávajúceho na e-mailovej adrese [email protected] , alebo na telefónnom čísle

          +421/2/321 44 460.

 1.9  Stručný opis tovaru je uvedený na internetovej stránke predajcu.

Čl. II

 

Uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1   Návrhom  na  uzavretie  Kúpnej  zmluvy  je  umiestnenie  ponúkaného  tovaru  Predávajúcim  na stránky internetového obchodu.

2.2   Kupujúci  si  tovar  objednáva  kliknutím na tlačidlo s obrázkom košíka – košík je umiestnený po pravej strane kúpnej ceny “. Ďalším krokom pri objednaní tovaru je prihlásenie sa registrovaného Kupujúceho  zadaním jeho emailovej adresy a hesla. V prípade, že Kupujúci nie je v systéme e-shop Mont Clean zaregistrovaný, bude mu umožnené vytvoriť si nový zákaznícky účet.

2.3   Kupujúci je oprávnený objednať tovar aj bez predchádzajúceho vytvorenia zákazníckeho účtu.

2.4  Po zadaní fakturačnej a dodacej adresy tovaru si Kupujúci zvolí spôsob platby za tovar v súlade s bodom  4.2  a  spôsob zaslania  tovaru  v súlade  s bodom  5.2  VOP.  Následne  Kupujúci  pri ukončení objednávky záväzne potvrdí objednanie tovaru.

2.5  Po  záväznom potvrdení objednávky tovaru zo strany Kupujúceho a zaslaním potvrdenia objednávky vo  forme e-mailovej  správy na  e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru, zo strany Predávajúceho, sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.6   Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.7  V prípade, ak sa objednaný tovar nachádza na sklade Predávajúceho, odoslanie tovaru sa uskutoční v deň záväzného uzavretia kúpnej zmluvy, alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola kúpna zmluva záväzne uzavretá.

2.8  Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia. Splnením objednávky sa rozumie dodanie tovaru riadne a včas v súlade s bodom 5.8 VOP.

2.9 Objednávkou tovaru kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Čl. III

 

Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.1  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.2   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP resp. osobitnou dohodou s kupujúcim alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní odo dňa informovania o stornovaní objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

3.3    Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky Kupujúceho v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

3.4   Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.5  V prípade, ak nastane situácia uvedená v bode 3.2 VOP, alebo v iných prípadoch, ak sa na tom Zmluvné strany dohodnú, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení Kupujúceho od Zmluvy znáša v tomto prípade Predávajúci.

3.6   Kupujúci  má  právo  na  dodanie  tovaru  v  množstve,  kvalite,  termíne  a  mieste  dohodnutom

Zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

  3.7   Kupujúci  je  povinný  prevziať  zakúpený  alebo  objednaný  tovar,  zaplatiť  Predávajúcemu dohodnutú

          kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré

          obchodné meno Predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo

          podpisom ním poverenej osoby.

 

Čl. IV

 

Cena, vedľajšie poplatky

 

4.1    Všetky  ceny  tovarov  Predávajúceho  vychádzajú  z  katalógového  cenníka  Predávajúceho, aktuálne  vydaného  a zverejneného  na  internetových  stránkach  Predávajúceho,  a  ak  nie  je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.

4.2   Dodanie tovaru je podmienené zaplatením Kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predajnú cenu tovaru v plnom rozsahu, pričom je oprávnený zvoliť si jednu z troch spôsobov úhrady – platbou na dobierku, prostredníctvom prevodu na účet, hotovostnou platbou (vzťahuje sa iba pre osobný odber) alebo prevodom na účet kreditnou kartou - terminálom (vzťahuje sa iba pre osobný odber). V prípade platby na dobierku je predajnú cenu dodaného tovaru Kupujúci  povinný  zaplatiť  v hotovosti,  a to  pri  prevzatí  tovaru.  Ak  si  Kupujúci  zvolí  platbu prostredníctvom kreditnej karty, úhrada sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na určený bankový účet.

4.3   Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru v tlačenej podobe.

4.4  V prípade,  ak  napriek  potvrdenej  a odsúhlasenej  objednávke  na  tovar,  dodávka  tovaru realizovaná  z dôvodov  na  strane  Kupujúceho  nebude,  je  Kupujúci  povinný  znášať  náhradu

hotových  nákladov  v celom  rozsahu,  ktoré  vznikli  Predávajúcemu  v súvislosti  s  prípravou dodávky a jej doručením.

Čl. V

 

Dodacie podmienky

5.1  Dodanie objednaných tovarov sa uskutočňuje prostredníctvom zásielkovej služby alebo prostredníctvom dobierky. V prípade potreby je možné na požiadanie Kupujúceho zabezpečiť aj osobné  prevzatie objednaného tovaru Kupujúcim. Tovar je možné osobne vyzdvihnúť v pobočkách spoločnosti Mont Clean s.r.o..

5.2 V prípade dodania tovaru zásielkovou službou „kuriérom“ bude Predávajúci účtovať Kupujúcemu prepravný poplatok vo výške 10,00 EUR, vrátane DPH. V prípade dodania tovaru na dobierku Slovenskou Poštou si Predávajúci učtuje poštovné vo výške 6,00 EUR s DPH.

5.3 Dodacie  lehoty  a  termíny  uvedené  v   objednávke  (ak  nie  sú  Zmluvnými  stranami  výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa  môžu po dohode s Kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy  dodávky  (druh,  počet  alebo  prevedenie  dodávaných  tovarov).  Predávajúci  vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

5.4 Ak  Zmluvné  strany  dodacie  lehoty  v objednávke  nedohodli,  platia  dodacie  lehoty  a termíny primerané okolnostiam.

5.5  V prípade, ak Predávajúci dodáva Kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme Kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú Kupujúcim na prevzatie tovaru.

5.6  Ak sa kuriérovi nepodarí produkt úspešne Kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania Kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane  telefónneho  kontaktu,  za  účelom  možnosti  dohodnutia  ďalšieho  možného  termínu dodania tovaru.

5.7  V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má Predávajúci voči

Kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

5.8  Za dodanie tovaru riadne a včas sa považuje:

a)   prevzatie tovaru kupujúcim

b)   umožnenie Kupujúcemu prevziať si tovar v prevádzke Predávajúceho.

5.9  Za  okolnosti  vylučujúce  zodpovednosť  Predávajúceho  za  omeškanie s dodaním  tovaru  sa považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok  surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z  práce,  problémy  v sektore dopravy, dopravné  poruchy, verejné  nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti - v týchto prípadoch  Predávajúci  dodá  tovar  Kupujúcemu  bez zbytočného odkladu po odpadnutí uvedenej prekážky.

5.10  V prípade, ak Predávajúci po potvrdení objednávky zistí, že objednaný tovar sa prestal vyrábať, alebo   jeho   výroba   bola   z akéhokoľvek   dôvodu   zrušená,   dodá   Kupujúcemu   namiesto objednaného  tovaru  tovar  v čase  dodania  vyrábaný,  a  to s rovnakými,  príp.  porovnateľnými parametrami, určený  na  dohodnutý  účel  a  za  cenu  dohodnutú  v objednávke,  pričom  bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu.

Čl. VI

 

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu bol Predávajúci pripravený doručiť tovar riadne a včas a Kupujúci tovar neprevezme.

6.3  Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci tovar pred Kupujúcim prekontroluje, prípadne predvedie jeho činnosť. Uvedené platí iba v prípade osobného odberu tovaru Kupujúcim v pobočkách spoločnosti Mont Clean s.r.o..

Čl. VII

 

Osobné údaje a ich ochrana

7.1 Ponuka tovarov Predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke www.montclean.sk. Všetky údaje zverejnené na uvedenej stránke sú Kupujúcemu dostupné aj bez registrácie osobných údajov.
7.2 Spoločnosť Mont Clean, s.r.o. získava a používa osobné údaje zákazníka výlučne v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Informácie (oboznámenie) o používaní osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.montclean.sk .

Čl. VIII

 

Reklamačné podmienky

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.

8.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, ak je potrebné uviesť zakúpený tovar do prevádzky a túto činnosť vykoná Predávajúci, alebo osoba Predávajúcim poverená, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky.

8.3  Záručná lehota uvedená v článku 9.2 týchto VOP sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol

Kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy Predávajúcim.

  8.4  O dĺžke poskytnutej záruky vydá Predávajúci Kupujúcemu záručný list.

  8.5  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže

          uplatniť

          nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho

          prevzatia.

 8.6   Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť písomne, alebo osobne v

          pobočkách spoločnosti Mont Clean s.r.o..

 8.7    Záručné opravy je oprávnený vykonávať výhradne Predávajúci alebo jeho autorizovaný zmluvný servis,

          uvedený v príslušnom záručnom liste.

 8.8   Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak

 Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 8.9   V prípade, ak Kupujúci  svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do zapojenia tovaru

           neoprávnenej osobe, príp. osobe inej ako v článku 9.6 týchto VOP, Kupujúci nezodpovedá za vady

           tovaru spôsobené takýmto neodborným zásahom a Kupujúci stráca záruku za akosť.

8.10    Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Zmluvy

          upozornený, alebo o  ktorých  s  prihliadnutím  k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva

          uzatvorená, musel vedieť.

8.11     Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s  porovnateľnými

technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12     Predávajúci pri uplatnení reklamácie podľa článku 9.6 týchto VOP vydá Kupujúcemu  potvrdenie o prijatej

          reklamácii. Riadne a včas uplatnenú   reklamáciu  Predávajúci  vybaví  v súlade s ustanoveniami

     zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o

          priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.13  Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

a.      nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b.      neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, c.           uplynutím záručnej doby tovaru,

d.      mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

e.      používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f.       neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g.      poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h.      poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i.       poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j.       neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k.      zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

ČI. IX

 

          Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

9.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

 

#!/usr/bin/perl
Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení. Kliknutím na tento odkaz môžete zistiť viac. OK