Dodanie tovaru je podmienené zaplatením Kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predajnú cenu tovaru v plnom rozsahu, pričom je oprávnený zvoliť si jeden z možných spôsobov úhrady –  prostredníctvom prevodu na účet - Trust pay (tovar bude odoslaný až po pripísaní sumy na náš účet), hotovostnou platbou (vzťahuje sa iba pre osobný odber) alebo prevodom na účet kreditnou kartou - terminálom (vzťahuje sa iba pre platbu na predajni) platba kartou je spoplatnená 1,90 EUR vrátane DPH.  Úhrada sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na určený bankový účet.V prípade platby na dobierku je predajnú cenu dodaného tovaru Kupujúci povinný zaplatiť v hotovosti, a to pri prevzatí tovaru. Tiež je možnosť využiť platbu cez spoločnosť Quatro - nákup na splátky.

Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru v tlačenej podobe.

Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom zásielkovej služby alebo osobným odberom Kupujúcim na predajni spoločnosti Mont Clean s.r.o..

V prípade dodania tovaru zásielkovou službou „kuriérom“ bude Predávajúci účtovať Kupujúcemu prepravný poplatok vo výške 5,00 EUR, vrátane DPH. Za dodanie tovaru na dobierku si Predávajúci účtuje poplatok vo výške 1,00 EUR s DPH.

Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávke (ak nie sú Zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa môžu po dohode s Kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaného tovaru). Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

Ak Zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.

V prípade, ak Predávajúci dodáva Kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme Kupujúceho vhodné akododaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú Kupujúcim na prevzatie tovaru.

Ak sa kuriérovi nepodarí produkt úspešne Kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania Kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru.

V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaným doručovania.

Za dodanie tovaru riadne a včas sa považuje:

   a) prevzatie tovaru kupujúcim
   b) umožnenie Kupujúcemu prevziať si tovar v prevádzke Predávajúceho.

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho za omeškanie s dodaním tovaru sa považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti - v týchto prípadoch Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po odpadnutí uvedenej prekážky.

V prípade, ak Predávajúci po potvrdení objednávky zistí, že objednaný tovar sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, dodá Kupujúcemu namiesto objednaného tovaru tovar v čase dodania vyrábaný, a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutú v objednávke, pričom bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu.

#!/usr/bin/perl
Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení. Kliknutím na tento odkaz môžete zistiť viac. OK